Gebruiksvoorwaarden

Deze Website wordt gerund vanuit Frankrijk. Het gebruik ervan valt onder de Franse wetgeving.

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT
Uw gebruik van deze website (hierna de “Website” te noemen) is onderhevig aan de volgende Algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV” te noemen). Door deze Website te gebruiken, gaat de gebruiker (“de gebruiker” of “u”) akkoord met de volgende AGV. Als u niet akkoord gaat met de AGV, dan moet u de Website verlaten.
Uw gebruik van deze Website is onderhevig aan de meest recente versie van de AGV. Guillemot Corporation S.A. (hierna “Guillemot” te noemen) behoudt zich het recht voor om de AGV te allen tijde te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. De meest recente versie van de AGV kan worden bekeken door te klikken op de koppeling “Juridische informatie” onder aan elke pagina van de Website. Bovendien moet u, als u bepaalde diensten of materialen op de Website gebruikt, de getoonde regels en aanwijzingen volgen die betrekking hebben op deze gebruiksvoorwaarden en die in dat geval onderdeel uitmaken van de AGV.
Elk commerciële reproductie, verspreiding of overdracht van welke delen dan ook van deze Website of van de hierop vermelde informatie is, op welke manier dan ook, streng verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Guillemot.

1. EIGENDOM
De Website is het eigendom van Guillemot

2. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN: BEPERKTE LICENTIE
Guillemot biedt u toegang tot uiteenlopende diensten en bronnen (hierna de “Materialen” te noemen), zoals documenten, grafieken, informatie, afbeeldingen, video’s, geluid, foto’s, productinformatie, software, teksten en databases.
Alle intellectuele eigendomsrechten, logo’s, copyrights, merknamen, handelsmerken en alle andere juridisch beschermde informatie in deze AGV genoemd zijn het eigendom van Guillemot of van de respectieve eigenaren.
Aan de gebruiker wordt een licentie verleend die is beperkt tot het downloaden van de Materialen die zich op deze Website bevinden naar één enkele persoonlijke computer en tot het op een printer afdrukken van de verschillende pagina’s van de Website louter en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat alle vermeldingen over copyrights, handelsmerken en andere bedrijfseigen zaken intact blijven. Het verlenen van deze beperkte licentie hangt af van uw instemming met en uw naleving van de AGV. Elk ander gebruik van de Materialen op deze Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot reproductie, wijziging, verspreiding of heruitgave, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Guillemot, is ten strengste verboden en in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Guillemot en/of haar respectieve licentiegevers. Gebruik van de Materialen op elke andere website of verspreiding er van zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Guillemot, is ten strengste verboden en in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Guillemot en/of haar respectieve licentiegevers.
Behalve de uitdrukkelijk hierin toegekende rechten, kent Guillemot geen uitdrukkelijke of impliciete rechten aan u toe op enig patent, auteursrecht, handelsmerk of handelsgeheim op de Materialen of diensten.
Bovendien verplicht u zich (behalve in de door de toepasselijke wet toegestane mate) geen software of gegevens te gebruiken die onderdeel uitmaken van de software (samengevat de “Software”) of Materialen (van welke aard dan ook) van deze Website of die van deze Website kunnen worden gedownload, om producten van welke aard dan ook te ontwikkelen, ontwerpen, produceren, vervaardigen, verkopen en/of verspreiden en u staat geen enkele derde partij toe om bovenstaande acties te ondernemen.
Informatie, software, producten of diensten van deze Website mag u niet wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorgeven, tentoonstellen, uitvoeren, namaken, publiceren, in licentie geven, er werken van afleiden, overdragen of verkopen.

3. SPECIFIEKE VERMELDING VOOR SOFTWARE
Als u Software downloadt van de Website, is enig gebruik van en het downloaden van de Software, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van afbeeldingen of bestanden die in de Software zijn vervat of erdoor worden gegenereerd, onderworpen aan de bovengenoemde beperkte licentie. Guillemot en/of de respectieve licentiegevers (indien van toepassing) blijven eigenaar van alle rechten, aanspraken, belangen en alle intellectuele-eigendomsrechten in en op de Software. U mag de Software noch verspreiden, verkopen of doorgeven, noch wijzigen, veranderen of aanpassen, hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot het vertalen, decompileren, nabouwen, demonteren of er afgeleide werken van creëren, behalve in de door de toepasselijke wet toegestane mate.

4. DISCLAIMER
DEZE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN “ALS DUSDANIG” VERSTREKT EN ZONDER ENIGE ANDERE VERANTWOORDELIJKHEID OF GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH UITDRUKKELIJK, NOCH STILZWIJGEND (HETZIJ OPGELEGD DOOR DE WET, GEWOONTE OF ANDERS). GUILLEMOT EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN WIJZEN ELKE VERANTWOORDELIJKHEID EN ALLE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, TEVREDENHEID VAN GEBRUIKERS, DE KWALITEIT VAN DE WEBSITE, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-OVERTREDING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN IN DE MAXIMALE DOOR DE TOEPASSELIJKE WET TOEGESTANE MATE.
BOVENDIEN BIEDEN GUILLEMOT EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN GEEN GARANTIE DAT DE INFORMATIE EN/OF DE DOCUMENTEN TOEGANKELIJK VIA DEZE WEBSITE JUIST, VOLLEDIG OF BIJGEWERKT ZIJN, OF DAT DE WEBSITE VRIJ VAN FOUTEN IS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, VIRUSSEN OF ANDERE VOOR DE GEBRUIKER SCHADELIJKE ELEMENTEN. ALLE RISICO’S EN GEVAREN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE ZIJN VOOR REKENING VAN DE GEBRUIKER.

5. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
IN DE DOOR DE TOEPASSELIJKE WET MAXIMALE TOEGESTANE MATE ZIJN NOCH GUILLEMOT, NOCH HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, NOCH WELKE RESPECTIEVE BESTUURSLEDEN, WERKNEMERS, PARTNERS OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN, OF HET ONVERMOGEN TOT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT INDIRECT OF RESULTEREND VERLIES OF BESCHADIGING, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMEN, WINST OF KANSEN, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN VORDERINGEN VAN DERDEN, ZELFS INDIEN GUILLEMOT OF EEN VAN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE EN/OF DAT DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJZE VOORZIENBAAR WAS.
IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN GUILLEMOT TEN OPZICHTE VAN U VOOR ALLE SCHADE, ALLE VERLIES EN ALLE VORDERINGEN (HETZIJ IN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD (HIERBIJ INBEGREPEN MAAR ZICH NIET BEPERKEND TOT IN HET GEVAL VAN NALATIGHEID) OF ANDERE) HET EVENTUEEL DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR TOEGANG TOT DEZE WEBSITE OVERSCHRIJDEN.
IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DOCHTERMAATSCHAPPIJEN VAN GUILLEMOT TEN OPZICHTE VAN U VOOR ALLE SCHADE, ALLE VERLIES EN ALLE VORDERINGEN (HETZIJ IN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD (HIERBIJ INBEGREPEN MAAR ZICH NIET BEPERKEND TOT IN HET GEVAL VAN NALATIGHEID) OF ANDERE) HET EVENTUEEL DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR TOEGANG TOT DEZE WEBSITE OVERSCHRIJDEN.

6. VRIJWARING
U GAAT ERMEE AKKOORD OM GUILLEMOT EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, HAAR LEVERANCIERS EN ALLE RESPECTIEVE AGENTEN, BESTUURSLEDEN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, INFORMATIELEVERANCIERS, DIENSTENLEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS EN LICENTIEHOUDERS EN ALLE HIERMEE VERBONDEN PARTIJEN (GEZAMENLIJK DE “GEVRIJWAARDE PARTIJEN”) TE BESCHERMEN, TE VRIJWAREN EN SCHADELOOS TE STELLEN MET BETREKKING TOT WELKE SCHULDEN, UITGAVEN EN KOSTEN DAN OOK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT REDELIJKE WETTELIJKE BIJDRAGEN EN UITGAVEN WAARMEE DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN WORDEN GECONFRONTEERD IN VERBAND MET ENIGE VORDERING OF EIS VOORTVLOEIEND UIT, MET BETREKKING TOT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF UW NIET-NALEVING VAN DE AGV. U HELPT EN WERKT ZO VOLLEDIG MOGELIJK MEE ALS REDELIJKERWIJZE WORDT VEREIST DOOR DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN TER VERDEDIGING VAN EEN DERGELIJKE VORDERING OF EIS.

7. PRIVACYBELEID
Guillemot verzamelt, gebruikt en onthult uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid. Guillemot kan dit Privacybeleid op elk gewenst moment naar eigen goeddunken wijzigen.
In overeenstemming met de Data Protection Act van 01/06/78 hebt u het recht persoonlijke gegevens over uzelf in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe verstuurt u een e-mail naar: [email protected].

8. BELEID ONGEVRAAGDE MEDEDELINGEN
Gelieve geen ongevraagde ideeën, suggesties of andere materialen aan Guillemot of de Website te sturen. Guillemot aanvaardt of behandelt geen ongevraagde ideeën, hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot, ideeën voor nieuwe reclamecampagnes, marketingplannen, promoties, het maken of verbeteren van nieuwe goederen, producten, diensten of technologieën, processen, namen, samples, demo’s, afbeeldingen, foto’s of tekeningen (hierna afzonderlijk een “Mededeling”, samengevat “Mededelingen” te noemen). Het doel van dit beleid is om eventuele misverstanden of geschillen te vermijden.
Indien u, ondanks ons verzoek toch Mededelingen stuurt naar Guillemot of naar de Website, dan kent u Guillemot en haar cessionarissen automatisch een blijvend, vrij van royalty’s, onherroepelijk, onbeperkt, niet-exclusief, wereldwijd, overdraagbaar, in sublicentie verstrekbaar recht en licentie toe (of u staat er borg voor dat de eigenaar van de Mededeling dit recht of deze licentie toekent) om de Mededelingen of welke ideeën, concepten, knowhow of technieken met betrekking tot de Mededelingen dan ook te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te creëren, te verspreiden, uit te voeren, tentoon te stellen en op welke andere manier dan ook te exploiteren voor welke doeleinden dan ook, commerciële of andere, met behulp van nu gekende of later te ontwikkelen vorm, media of technologie, zonder u of enige andere persoon daarvoor te compenseren, zonder enige verplichting en zonder de privacyverplichting of andere verplichtingen van de kant van Guillemot of haar cessionarissen. U stemt ermee in, verklaart en garandeert dat alle morele rechten in en ten aanzien van de Mededelingen overgaan op Guillemot en haar cessionarissen. Guillemot kan niet garanderen dat uw Mededeling als vertrouwelijk zal worden behandeld.

9. BEËINDIGING
Indien u enige bepaling van de AGV of van het Privacybeleid schendt, wordt uw toestemming om deze Website te gebruiken automatisch beëindigd. U moet alle Materialen die van de Website hebt gedownload of hebt afgedrukt, vernietigen.
Guillemot mag, naar eigen goeddunken, de Website, gedeelten ervan of bepaalde aspecten ervan, te allen tijde wijzigen, opschorten of afsluiten, tijdelijk of blijvend, zonder voorafgaande waarschuwing aan of verplichting ten opzichte van u of enige andere persoon.
Guillemot mag te allen tijde en om welke reden dan ook, met of zonder oorzaak, en naar eigen goeddunken, uw toestemming om de Website te gebruiken, onmiddellijk opschorten of beëindigen (geheel of gedeeltelijk), zonder waarschuwing aan of verplichting ten opzichte van u of enige andere persoon.
Indien deze AGV of uw permissie om de Website te gebruiken wordt beëindigd door u of door Guillemot, om welke reden dan ook, dan: (a) blijven deze AGV niettemin van toepassing op en bindend voor uw eerder gebruik van de Website en alles wat betrekking heeft op, verbonden is met of voortvloeit uit het gebruik ervan; en (b) mag Guillemot uw persoonlijke informatie blijven gebruiken en publiceren in overeenstemming met de meest recente versie van het Privacybeleid van Guillemot.
De secties 4, 5, 6, 8, 12 en 13 van deze AVG blijven eeuwig van kracht na beeïndiging van deze AGV.

10. SITES VAN DERDEN
De Website kan reclame voor en koppelingen naar andere websites of bronnen en bedrijven onder het bestuur van andere personen (samengevat “Sites van Derden) bevatten. Sites van Derden staan los van Guillemot en Guillemot is niet verantwoordelijk voor of betrokken bij de Sites van Derden, hun bedrijven, goederen, diensten, inhoud, koppelingen, webcasting en enige andere vorm van overdracht, wijzigingen of updates van dergelijke sites. Koppelingen naar Sites van Derden worden enkel voor uw gemak aangeboden en de aanwezigheid van welke koppelingen of reclame dan ook houdt geen goedkeuring ervan door Guillemot in. Uw gebruik van Sites van Derden en uw zaken met de eigenaars of beheerders van Sites van Derden geschiedt op uw eigen risico. Guillemot kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor uw gebruik van Sites van Derden, noch van uw zaken met de eigenaars of beheerders van enige Sites van Derden.

11. LINKING, FRAMING EN MIRRORING VAN DE WEBSITE
Het is ten strengste verboden om zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Guillemot koppelingen naar de Website te maken. Guillemot behoudt zich het recht voor om elke verleende toestemming om koppelingen naar de Website te publiceren, te allen tijde, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande waarschuwing en zonder enige verplichting ten opzichte van u of enige persoon, te herroepen. Framing van de Website of van de inhoud of van een gedeelte ervan in welke vorm en op welke manier dan ook is ten strengste verboden. Mirroring van de website of zijn inhoud in welke vorm dan ook en op welke manier dan ook is ten strengste verboden.

12. TOEPASSELIJKE WETGEVING
Guillemot en haar dochterondernemingen wijzen alle verklaringen en garanties af dat de Materialen en/of documenten of services die worden aangeboden via deze Website gebruikt kunnen worden in andere landen, of dat deze in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften of regels van dergelijke andere landen. Personen die ervoor kiezen deze Website te openen, doen dat op eigen risico en op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijke wetten.
Deze AGV vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving. Geschillen over deze AGV zijn de uitsluitende bevoegdheid van de Franse rechtbanken. Door gebruik te maken van deze Website, onderwerpt u zich aan de niet-exclusieve bevoegdheid van die rechtbanken voor die doeleinden en doet u afstand van alle bezwaren tegen de bevoegdheid of het verschijnen in deze rechtbanken.

13. VARIA
In het geval dat een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling om welke reden dan ook nietig of onuitvoerbaar zou zijn, dan zal deze bepaling nietig worden verklaard in die mate dat de rechtbank bepaalt, zonder de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen te beïnvloeden.

14. OVERIGE
Deze Website wordt bewerkt en gerund door Guillemot Corporation S.A., een onderneming met een kapitaal van  €11 617 359,60.
Hoofdkantoor: 2 Rue du Chêne Héleuc, 56910 Carentoir, Frankrijk.
414 196 758 RCS Vannes.
De Managing Editor van de Website is de heer Claude Guillemot.